html dir="rtl"> פרפראות1

       ה א ת ר       ש ל       נ ס י ם    

מ צ ג ו ת -- מ ש ע ש ע ו ת - - ו מ ח כ י מ ו ת

הירהוריםהירהורים אשליותאשליות שפנים ש ל כ ת רגעיםרגעים
סליחהסליחה צפרדע שמיםשמים אימרות אומנות במסמרים
פירותפירות קריוקיקריוקי שבעתשבעת פלאי עולם ערכוערכו של
הזמן
ההדההד
פרדוקספרדוקס צמחיםצמחים
מחופסים
קח מוסרמוסר הסכל פתגמי
מזרח
העולם הוא יפה ריקוד מיוחד מגן דוד טווסים ארמונות בלסוגאס
פרדוקסשחור ומתוק-שוקולד נעלים שהולכות - ADIDAS גן הבהאים בחיפה המזרקה הגדולה תמונה מיוחדת במינה
שעונים